Försäljningsvillkor


Försäljningsvillkor gällande företag

1. Priser
Angivna priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning samt eventuella tryckfel, pris– och valutakursförändringar, konstruktions-, sortiments– eller andra förändringar. Lokala avvikelser kan förekomma.

2. Betalning
Faktura: För order understigande 20 000 SEK kan företag medges faktura efter av oss godkänd kreditkontroll (gäller ej beställningsvaror). Betalningsvillkor upp till 30 dagar. Vid medgiven fakturakredit sker leverans endast till er registrerade företagsadress. Vi förbehåller oss dock alltid rätten att begära förskottsbetalning. Samtliga varor är i Svensk Kamerabevaknings ägo till dess att fullständig betalning är oss tillhanda. Betalningen ska vara Svensk Kamerabevakning tillhanda senast, enligt fakturan, angivet datum. Efter detta datum tillkommer förseningsavgift om 450 SEK samt dröjsmålsränta. Om förfallodatum infaller på en helgdag, ska fakturan vara betald senast nästföljande bankdag.

Order överstigande 20 000 SEK samt produkter som tillverkas på beställning (s.k. beställningsvara) skall förskottsbetalas. Vara/varorna skickas då till er efter av oss mottagen betalning. 

3. Ägande- och återtaganderätt
Svensk Kamerabevakning har full ägande- och återtaganderätt av samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund.

4. Leveranser
Samtliga angivna leveransvillkor gäller endast inom Sverige. Normal leveranstid är 2-14 dagar. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning. 

5. Leveranssätt
Produkterna levereras av DHL företagspaket eller Postnord företagspaket enligt deras gällande leveransvillkor.

Friskrivning

Svensk Kamerabevakning friskriver sig från allt ansvar och skadeståndsskyldighet för alla eventuella händelser vad gäller leveransförseningar, helt eller delvis uteblivna leveranser, skada m.m. på grund av
sådana händelser som Svensk Kamerabevakning inte kunnat råda över. Till sådan händelse räknas t.ex. sjukdom, olycka, strejk, lockout, blockad, krig, terrorattack, myndighetsutövande mot upphandlande part, naturkatastrof m.m.

6. För ej utlösta försändelser/mottagna paket.
För paket som inte löses ut inom 14 dagar från leveransdatum förbehåller sig Svensk Kamerabevakning rätten att debitera beställaren för angiven fraktkostnad. Svensk Kamerabevakning äger även rätt att debitera beställaren för returfrakt (samma belopp som angiven fraktkostnad). Utöver detta debiteras beställaren 10% av beställt varubelopp, samt en hanteringskostnad om 500 SEK.

7. Reklamation
Samtliga reklamationer skall vara Svensk Kamerabevakning tillhanda senast 7 dagar, efter av oss levererad vara.

8. Garanti
Garanti gäller ett år eller annan gällande garantitid från respektive tillverkare. Garanti gäller från leveransdatum och omfattar endast fabrikations- och materialfel.

Garantin omfattar inte förbrukningsmaterial, ej heller om varan utsatts för felaktigt handhavande/oaktsamhet, felinstallerats, samt ej heller skada som uppkommit genom överspänning/åska.

Utöver vad som anges under garantier friskriver sig Svensk Kamerabevakning från allt ansvar för både direkta och indirekta skador som kan, och har, uppstått p.g.a. brister och fel i respektive produkt.
Ansvarsbegränsningen gäller varje form av förmögenhet-, person- eller sakskada av vilket slag det än må vara som kan uppkomma eller har uppkommit vid handhavandet av respektive produkt. Svensk Kamerabevaknings ansvar är begränsat till att endast byta eller reparera respektive produkt enligt gällande garantivillkor från respektive tillverkare.


9. Kreditupplysning
Svensk Kamerabevakning förbehåller sig rätten att införskaffa kreditupplysning.

10. Överlåtelse av skuld
Svensk Kamerabevakning äger rätt att till annat företag överlåta eventuell skuld.

11. Tvist
Tvist angående detta avtal/villkor skall avgöras hos tingsrätten i Uppsala. 

12. Kvitto/Värdehandling
Kvitto/faktura måste uppvisas vid åberopande av reklamation eller garanti.

13. Angivna personuppgifter. 
Svensk Kamerabevakning garanterar att samtliga angivna person- och företagsuppgifter inte utlämnas till tredje part t.ex. annat företag organisation, myndigheter mm. Undantag gäller punkt 10. Svensk Kamerabevakning är personuppgiftsansvarig.