Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor gällande företag

1. Priser
Angivna priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning samt eventuella tryckfel, pris– och valutakursförändringar, konstruktions-, sortiments– eller andra förändringar. Lokala avvikelser kan förekomma.

2. Betalning

Betalning mot faktura

Vi erbjuder betalning mot faktura i samarbete med Payson/Svea Bank AB.
Företag/offentlig förvaltning som betalar mot faktura måste vara registrerade i Sverige och betalningsvillkor är 30 dagar. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Beställare med ett s k PEPPOL-ID har möjlighet att få fakturan som e-faktura. Maxbelopp för bestyällning mot faktura är 30.000:- per order. Vid försenad betalning skickas en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Läs mer om villkoren här.

Information om pantsättning

Vid betalning mot Faktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Bank AB, 556158-7634.

 3. Ägande- och återtaganderätt

Svensk Kamerabevakning har full ägande- och återtaganderätt av samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund.

4. Leveranser
Samtliga angivna leveransvillkor gäller endast inom Sverige. Normal leveranstid är 2-14 dagar. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning. 

5. Leveranssätt
Produkterna levereras av DHL företagspaket eller Postnord företagspaket enligt deras gällande leveransvillkor.

Friskrivning

Svensk Kamerabevakning friskriver sig från allt ansvar och skadeståndsskyldighet för alla eventuella händelser vad gäller leveransförseningar, helt eller delvis uteblivna leveranser, skada m.m. på grund av
sådana händelser som Svensk Kamerabevakning inte kunnat råda över. Till sådan händelse räknas t.ex. sjukdom, olycka, strejk, lockout, blockad, krig, terrorattack, myndighetsutövande mot upphandlande part, naturkatastrof m.m.

6. För ej utlösta försändelser/mottagna paket.
För paket som inte löses ut inom 14 dagar från leveransdatum förbehåller sig Svensk Kamerabevakning rätten att debitera beställaren för angiven fraktkostnad. Svensk Kamerabevakning äger även rätt att debitera beställaren för returfrakt (samma belopp som angiven fraktkostnad). Utöver detta debiteras beställaren 10% av beställt varubelopp, samt en hanteringskostnad om 500 SEK.

7. Reklamation
Samtliga reklamationer skall vara Svensk Kamerabevakning tillhanda senast 7 dagar, efter av oss levererad vara.

8. Garanti
Garanti gäller ett år eller annan gällande garantitid från respektive tillverkare. Garanti gäller från leveransdatum och omfattar endast fabrikations- och materialfel.

Garantin omfattar inte förbrukningsmaterial, ej heller om varan utsatts för felaktigt handhavande/oaktsamhet, felinstallerats, samt ej heller skada som uppkommit genom överspänning/åska.

Utöver vad som anges under garantier friskriver sig Svensk Kamerabevakning från allt ansvar för både direkta och indirekta skador som kan, och har, uppstått p.g.a. brister och fel i respektive produkt.
Ansvarsbegränsningen gäller varje form av förmögenhet-, person- eller sakskada av vilket slag det än må vara som kan uppkomma eller har uppkommit vid handhavandet av respektive produkt. Svensk Kamerabevaknings ansvar är begränsat till att endast byta eller reparera respektive produkt enligt gällande garantivillkor från respektive tillverkare.


9. Kreditupplysning
Svensk Kamerabevakning förbehåller sig rätten att införskaffa kreditupplysning.

10. Överlåtelse av skuld
Svensk Kamerabevakning äger rätt att till annat företag överlåta eventuell skuld.

11. Tvist
Tvist angående detta avtal/villkor skall avgöras hos tingsrätten i Uppsala. 

12. Kvitto/Värdehandling
Kvitto/faktura måste uppvisas vid åberopande av reklamation eller garanti.

13. Angivna personuppgifter. 
Svensk Kamerabevakning garanterar att samtliga angivna person- och företagsuppgifter inte utlämnas till tredje part t.ex. annat företag organisation, myndigheter mm. Undantag gäller punkt 10. Svensk Kamerabevakning är personuppgiftsansvarig.