Försäljningsvillkor gällande företag - Observera ingen försäljning till privatpersoner.

1. Priser. 
Angivna priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning samt eventuella tryckfel, pris– och valutakursförändringar, konstruktions; sortiments– och andra förändringar. Lokala avvikelser kan förekomma.

2. Betalning

Företag:

Faktura: För Order understigande 20,000 Kr kan företag medges faktura efter av oss godkänd kreditkontroll. (gäller ej beställningsvaror).Betalningsvillkor 15 dagar. Vid medgiven fakturakredit sker leverans endast till er registrerade företagsadress. Vi förbehåller oss dock alltid rätten att begära förskottsbetalning. Samtliga varor är i Svensk Kamerabevaknings ägo till dess att fullständig betalning är oss tillhanda.

Betalningen ska vara Svensk kamerabevakning tillhanda senast - enligt fakturan - angivet datum.
Om detta datum infaller på en helg, ska fakturan vara betald senast nästföljande bankdag.

 

För Order överstigande 20,000 Kr samt produkter som tillverkas på beställning (s.k. beställningsvara), skall förskottsbetalas. Vara/varorna skickas då till er, efter av oss mottagen betalning. 

Svensk Kamerabevakning har full ägande- och återtaganderätt av samtliga produkter tills dess att fullständig betalning erlagts från kund. 

Kommun / Stat / Landsting

Medges normalt sett sedvanlig 30-dagars faktura.

Betalningen ska vara Svensk kamerabevakning tillhanda senast - enligt fakturan - angivet datum.
Om detta datum infaller på en helg, ska fakturan vara betald senast nästföljande bankdag. Samtliga varor är i Svensk Kamerabevaknings ägo tills dess att fullständig betalning erlagts


3. Ägande- och återtaganderätt
Svensk Kamerabevakning har full ägande- och återtaganderätt av samtliga produkter tills dess
att fullständig betalning har erlagts från kund.

4. Leveranser
Samtliga angivna leveransvillkor gäller endast inom Sverige. Normal leveranstid är 2-14 dagar. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning. 

5. Leveranssätt
Produkterna levereras av DHL företagspaket eller Postnord företagspaket enligt deras gällande leveransvillkor

Friskrivning

Svensk Kamerabevakning friskriver sig från allt ansvar och skadeståndsskyldighet för
alla eventuella händelser vad gäller leveransförseningar,
helt eller delvis uteblivna leveranser, skada  m.m. på grund av
sådan händelse som Svensk Kamerabevakning inte kunnat råda över.
Till sådan händelse räknas t.ex. sjukdom, olycka, strejk, lockout, blockad, krig, terrorattack,
myndighetsutövande mot upphandlande part, naturkatastrof m.m.

 

6. För ej utlösta försändelser/mottagna paket.
För paket som inte löses ut inom 14 dagar från leveransdatum förbehåller sig Svensk Kamerabevakning rätten att debitera beställaren för angiven fraktkostnad. Svensk Kamerabevakning äger även rätt att debitera beställaren för returfrakt (samma belopp som angiven fraktkostnad). Utöver detta debiteras beställaren 10% av beställt varubelopp, samt en hanteringskostnad om 500:-

7. Reklamation
Samtliga reklamationer skall vara Svensk Kamerabevakning tillhanda senast 7 dagar, efter av oss levererad vara.

8. Garanti
Garanti gäller ett år (1 år) från leveransdatum och omfattar endast fabrikations- och materialfel.

Garantin omfattar inte förbrukningsmaterial,
ej heller om varan utsatts för felaktigt handhavande/oaktsamhet, felinstallerats, samt
ej heller skada som uppkommit genom överspänning/åska.

Utöver vad som anges under garantier friskriver sig Svensk Kamerabevakning från allt
ansvar för både direkta och indirekta skador som kan - och har uppstått
p.g.a. brister och fel i respektive produkt.
Ansvarsbegränsningen gäller varje form av förmögenhet-, person-
eller sakskada av vilket slag det än må vara,
som kan uppkomma eller har uppkommit vid handhavandet av respektive produkt.
Svensk Kamerabevaknings ansvar är begränsat till att endast byta eller reparera
respektive produkt enligt gällande garantivillkor från respektive tillverkare.


9. Kreditupplysning
Svensk Kamerabevakning förbehåller sig rätten att införskaffa kreditupplysning.

10. Överlåtelse av skuld
Svensk Kamerabevakning äger rätt att till annat företag överlåta eventuell skuld.

11. Tvist
Tvist angående detta avtal/villkor skall avgöras i domstol.

12. Kvitto/Värdehandling
Kvitto / faktura måste uppvisas vid åberopande av reklamation, samt garanti.

13. Angivna personuppgifter. 
Svensk Kamerabevakning garanterar att samtliga angivna person/företagsuppgifter inte utlämnas till tredje person t.ex. annat företag organisation, myndigheter mm. Undantag gäller punkt 10. Svensk Kamerabevakning är personuppgiftsansvarig.